Maasbree in gesprek over woningnood met gemeente en andere dorpen (deel 3)

Op donderdag 27 juni hebben de werkgroepen Wonen van de dorpsoverleggen Peel en Maas een woonmanifest aangeboden aan de gemeente.  

Woningnood
Het woonmanifest is overduidelijk: er is woningnood in Peel en Maas. Met name voor startende, zorgbehoevende, alleenstaande en financieel mindervermogende inwoners is het zeer moeilijk om huisvesting te vinden. De woningnood heeft ook grote impact op de leefbaarheid in de dorpen. Een aantal kleine kernen ervaren nu al de nodige problemen om voorzieningen en het verenigingsleven draaiende te houden. De werkgroepen Wonen concluderen dat er zwaarwegende maatschappelijke belangen spelen op het gebied van wonen in de gemeente.

Ambities
De werkgroepen Wonen pleiten voor aanpassing van het beleid. Er wordt nu niet genoeg gepland en gebouwd om aan de veranderde en groeiende woonbehoefte te voldoen. Het manifest roept op om de lat hoger te leggen en de ambities flink uit te breiden en tot 2030 zeker 1.750 woningen te realiseren.
Ook tijdelijke en flexibele oplossingen  kunnen voor een bepaalde duur de nood verzachten. Het manifest spreekt van 175 stuks tijdelijke woningen tot 2030, waar specifiek onze eigen inwoners van zouden kunnen profiteren. Ook het verlagen van drempels voor kavel – en woningsplitsing behoort tot de mogelijkheden. De gemeente heeft zelf recent al laten weten daarvoor de regels aan te willen passen.
De werkgroepen stellen verder een actievere grondpolitiek – beleidsvoering rond grondbezit- en verhandeling – voor. Je neemt dan als gemeente meer de regie en dat kan tot de noodzakelijke versnelling van bouwen leiden. Ook luidt de oproep om in 2025 en 2026 een reserve van 3,5 miljoen euro in de gemeentelijke begroting op te nemen. Zo kunnen relatief snel extra middelen ingezet worden wanneer dat nodig is.
Een belangrijk onderdeel is verder dat samenwerken cruciaal is. Samen zoeken naar aanvaardbare oplossingen om de wooncrisis te smoren. Als partners vanuit gezamenlijke betrokkenheid. Denken in oplossingen in plaats van problemen. Dit zou volgens de werkgroepen tot een andere en gezamenlijke aanpak moeten leiden, waarbij ieders rol en verantwoordelijkheid duidelijk is.     

Reacties op het Manifest
In de raadsvergadering van 2 juli is het woonmanifest al ruimschoots besproken. Mede op basis van een motie van de VVD. Veel blijk van waardering was er voor de inzet van de dorpen. De raad riep op een werksessie te organiseren naar aanleiding van het manifest.
De verantwoordelijk wethouder, Rob Wanten, ziet het manifest als een uitgestoken hand en heeft beloofd te komen met een grondige reactie en een goed gesprek. De werkgroepen wonen zullen daartoe ook op korte termijn een voorstel ontvangen.

Bouwen in Maasbree
In de vergadering van 3 juli heeft de wethouder nog eens benadrukt dat na het zomerreces een begin wordt gemaakt met het uitbreidingsgebied Meuleveld. Dat zijn  de oude voetbalvelden achter de Molenstraat. De gemeente heeft een projectleider aangesteld. Voordat  hier echter woningen staan, zijn we naar verwachting zeker  een jaar of drie verder.
Gelukkig levert het bouwplan Laefplein tegenover de Vermaekerij in 2025 achttien wooneenheden.
De gemeente heeft verder te kennen gegeven na de zomer met een pilot te willen starten in Maasbree voor het realiseren van tijdelijke en flexibele woningen voor woningzoekenden zal nog meer vervolg moeten komen.

Netwerk Wonen Maasbree          

Voor meer informatie zie:

Reportage van Omroep P&M over het aanbieden van het Woonmanifest.


Document van het Manifest

Powerpoint presentatie

Deel dit bericht:

Foto 20240627 aanbieden woonmanifest

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact